Facebook

Kapcsolat

Üzemeltető:
WSP Consulting Nonprofit Kft. 


Székhely:
 
Magyarország, Szalaszend


Iroda:
 
Magyarország, Miskolc

Adószám: 
23187430-2-05

Telefon:
+36/30/ 22-99-394

E-mail:
nemetjovedelem@gmail.com

Nyitvatartás
Hívjon az esti órákban is!

A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

2023.08.05.

A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége a hatályos (magyar) Munka Törvénykönyve, valamint a (német) Nachweisgesetz alapján.
Az EU-transzparencia (átláthatósági) irányelv nemzeti jogba történő átültetése érdekében mindkét országban módosították a munkaviszonyra vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A módosítás során kibővült a munkáltatók írásbeli tájékoztatási kötelezettsége, amelynek célja, hogy a munkavállalók írásos formában átlátható, valamint előrelátható információkat kapjanak a munkaviszonyukra vonatkozó szabályokról.

A magyar szabályozást a www.jogpontok.hu ingyenes jogi tanácsadó szolgálat az alábbiak szerint foglalta össze:

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 46. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a munkáltató köteles a munkavállalót legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni a munkavállalóra irányadó alábbi alapvető munkakörülményekről:

a) a napi munkaidőről (munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható) (Mt. 96-100. §§);

b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról (munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható) (Mt. 136-145. §§);

c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról (munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható) (Mt. 154.-164. §§);

d) a munkakörbe tartozó feladatokról;

e) a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának szabályairól (munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható) (Mt. 115-125. §§);

f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól (munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható) (Mt. 69-70. §§);

g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik–e; valamint

h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség, amennyiben a munkaszerződés alapján a munkaviszony időtartama az 1 hónapot, vagy a munkaidő a heti 8 órát nem haladja meg. Kivételt képez ez alól a szabály alól a fenti h) pontban meghatározott, munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség, amely minden esetben terheli a munkáltatót.

Nem terheli a munkáltatót a tájékoztatási kötelezettség, amennyiben a fenti információkat a munkaszerződés részletesen tartalmazta.

Munkaadó:

Ilyen esetben érdemes a munkaszerződés szövegében külön jelezni, hogy annak aláírásával a munkavállaló egyúttal a tájékoztatás átvételét is igazolja.

A fent említett 15 napos határidő naptári napban számolandó, érdemes azonban a tájékoztatót akár már a munkaszerződés megkötésekor átadni. A határidő számítása a munkaviszony kezdetével, vagyis a munkába lépés napjával indul, amely időpontot a felek a munkaszerződésben szabadon meghatározhatják. Ha azonban a felek a munkaszerződésben nem határozzák meg ennek pontos időpontját, akkor a jogszabály rendelkezése folytán a munkaviszony kezdetének a munkaszerződés megkötését követő napot kell tekinteni.

A tájékoztató nem része a munkaszerződésnek, csak egy tájékoztató dokumentum, amelyet a munkáltató egyoldalúan ad ki és melyet a munkaszerződés adta kereteken belül egyoldalúan módosíthat is.

Adatváltozások

Amennyiben a munkaviszony a munkaszerződés megkötését követő tizenötödik nap előtt megszűnik, akkor a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon kell a tájékoztatást megadni.

Amennyiben az a tájékoztató tartalmát érintő változás miatt így a munkakörülmények munkáltató általi, munkaszerződés keretein belül történő egyoldalú módosítása miatt vagy a munkáltatón kívül álló okból szükségessé válik, akkor a változásról a munkavállalót a változást követő 15 napon belül a fentiekben leírt szabályok megfelelő alkalmazása mellett írásban tájékoztatni kell.

Amennyiben azonban a változás által érintett tartalom a munkaszerződésben is rögzítésre került, akkor a munkaszerződés módosítása is szükségessé válhat. A munkáltató megnevezésének vagy azonosító adatainak változása esetén azonban nem kell munkaszerződést módosítani, ilyenkor elegendő a munkavállaló írásbeli tájékoztatása.

Külföldi munkavégzés

A 15 napot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a munkavállalót a tájékoztatóban foglaltakon túl legkésőbb a külföldre való kiutazást hét nappal megelőzően, szintén írásban tájékoztatni kell a külföldi munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, így az alábbiakról.

a) a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról;

b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról;

c) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről; továbbá

d) a hazatérésre irányadó szabályokról.

e) Ezt a tájékoztatási kötelezettséget a munkáltatónak nem csak a munkaviszony kezdetekor kell teljesítenie, hanem bármikor, amikor a munkaviszony fennállása alatt 15 napot meghaladó külföldi munkavégzésre kötelezi munkavállalót (pl. kiküldetés, kirendelés esetén).

Egyéb információk

A tájékoztatás a kötelező elemeken kívül tartalmazhat bármely olyan egyéb információt, amely a munkavégzéssel összefügg. Például a munkavállaló feladatainak ellátásához szükséges képzettség vagy kompetenciák felsorolását, a szervezeti egység megjelölését, ahol a munkavállaló dolgozik, a munkáltató közvetlen felettesének megnevezését stb.

A kollektív szerződés a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésektől csak a munkavállaló javára térhet el.

A német szabályozás az alábbiakban foglalható össze:

Előzetesen: Németországban a munkaviszony létesítését nem kell feltétlenül írásban rögzíteni, ez alól csak a határozott időre szóló munkaviszony a kivétel. Ugyanakkor megilleti a munkavállalót annak joga, hogy írásban tájékoztassák a munkaviszony fontosabb feltételeiről. A tájékoztatási kötelezettség egyoldalúan a munkáltatót terheli, tehát nem egy mindkét fél részéről aláírt tájékoztatási dokumentum.

A 2022.augusztus 1-től hatályba lépett tájékoztatási kötelezettség részletesebb és határidőre megszabott írásos tájékoztatást ír elő.

Ennek megfelelően:

Legkésőbb az első munkanapon az alábbi tájékoztatást kell írásban adni:

• A szerződéses felek neve és címe

• A munkabér összetétele és mértéke, beleértve a túlórapótlékot, az egyéb pótlékokat, a prémiumot és rendkívüli kifizetéseket, azok esedékességének idejét és a kifizetés módját

• A napi munkaidő hossza, napi szünetek hossza, a pihenőidő hossza, több műszakos munkavégzés esetén a műszakbeosztás

Legkésőbb a munkaviszony megkezdését követő hetedik naptári napon:

• A munkaviszony kezdete

• Tájékoztatás a határozott idejű munkaviszony hosszáról

• Munkahely címe

• Rövid munkaköri leírás

• A próbaidő határideje

• Túlóra elrendelésének lehetősége és annak feltételei

Legkésőbb a munkaviszony megkezdését követő egy hónapon belül:

• az éves szabadság napjainak száma és kivehetésének ideje

• továbbképzési lehetőségek

• magán nyugdíjpénztári lehetőség

• a munkaviszony felmondásának módozatai, felmondási határidők

• ágazati kollektív szerződésre, üzemi kollektív szerződésre vonatkozó hivatkozás

Amennyiben egy munkavállalót több, mint 4 egymást követő héten külföldön foglalkoztatják, további írásos tájékoztási kötelezettség merül fel, az alábbiakról:

• kiküldetési ország megnevezése, a kiküldetés tervezett időtartama

• a bérezés pénzneme

• a külföldi tartózkodáshoz köthető egyéb pénz- és természetbeni juttatás, pl. kiküldetési pótlék, az utazási-, szállás- és étkezési költségek térítése

• tájékoztatás a kiküldetés utáni hazatérés és továbbfoglalkoztatás feltételeiről

Amennyiben a kiküldetésre a vonatkozó európai uniós kiküldetési irányelvek alapján kerül sor, a munkáltatónak az alábbi pótlólagos tájékoztatási kötelezettsége van:

• a fogadó európai uniós tagállamban érvényes javadalmazási feltételek, amelyek megilletik a kiküldött munkavállalót is

• a fogadó európai uniós államban hivatalosan működtetett honlap, amelyről a munkavállaló tájékoztatást kaphat foglalkoztatásának ottani szabályairól

Forrás:

Jogpontok

www.jogpontok.hu

Nachweisgesetz

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/nachweisgesetz.html

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetség

https://evosz.hu/


Ha hasznosnak találtad az információkat, és van olyan ismerősöd a környezetedben, akit ez érdekelhet, küldd el nekik ezt a cikket.

(A weboldalon lévő információkat gondosan állítottuk össze, azonban a tartalomért nem vállalunk felelősséget, és a tartalmak sem minősülnek sem adótanácsadásnak, sem jogi tanácsadásnak.)

További információkért kövess be minket az alábbi oldalakon:


WSP Consulting Nonprofit Kft. 
Könyvelés, Szakfordítás, Tanácsadás
H-Miskolc / Adószám: 23187430-2-05 
Tel: + 36 30 22 99 394
E-Mail: nemetjovedelem@gmail.com

           
vissza